معرفي پرونده كالا

فرم كالا شامل موارد زير مي باشد

نام كالا: نام كالا كامل بنويسيد

كد كالا: كد كالا (تركيب عدد و حرف) بنويسيد  ( در صورت وجود داشتن )

بسته بندي : تعداد كالا (فقط عدد بايد باشد) در يك بسته را بنويسيد يا عدد 1 قرار دهيد. مثلا 12 نشان دهنده 12 كالا در يك بسته مي باشد. اگر فروش شما عمده و خرده باشد اين عدد براي محاسبه تعداد كامل كالا و تعداد بسته كالا استفاده مي شود.

موجودي اول دوره :  تعداد كالاي (فقط عدد بايد باشد) اول دوره را بنويسيد يا صفر قرار دهيد

قيمت 1، 2 و 3 : قيمت فروش (فقط عدد بايد باشد) براي كالا بنويسيد يا صفر قرار دهيد. شما بعدا مي توانيد نمايش هر كدام از اين قيمتها را در قسمت تنظيمات اندوريد مديريت كنيد

گروه كالا: گروه بندي كالا را تعيين كنيد. شما اين گروه بندي را در قسمت "منوهاي سيستم" مي تواند تغيير دهيد و در اين قسمت استفاده كنيد

وضعيت: فعال يا غير فعال بودن كالا را تعيين مي كند. فقط كالا هاي فعال براي بازاريابها ارسال مي شود. تعداد كالا هاي فعال شمارش و در محاسبه هزينه استفاده مي شود. با غير فعال كردن كالا ضمن حفظ اطلاعات در سيستم مي اتوانيد آنرا زا دسترس بازاريابها خارج كرده و جا خالي براي افزودن كالاي جديد باز كنيد

kala.jpg