تغيير رمز:

بعد از ثبت نام توصيه مي شود تا رمز ورود خود را عوض كنيد

در فرم مربوطه 3 گزينه وجود دارد

1-  رمز جاري: بايد رمز جاي خود را بصورت صحيح بنويسيد. اگر رمز جاري را نداريد نمي توانيد رمز خود را عوض كنيد

2-  رمز جديد: رمز جديد خود را بنويسيد. در نوشتن رمز از حروف و عدد و علامتهاي خاص استفاده كنيد

3-  تكرار رمز: چون رمز نوشته شده به شما نشان داده نمي شود، بايد آنرا 2 بار بنويسيد تا سيستم آن دو را با هم مقايسه كند و از درست وارد شدن آن اطمينان حاصل كنيد

password.jpg