معرفي پرونده مشتريان

در فرم معرفي مشتريان اطلاعات زير را تكميل كنيد:

نام فروشگاه: نام كامل فروشگاه را بنويسيد

نام مدير: نام مدير يا فرد مسئول فروشگاه را بنويسيد

كد فروشگاه: اگر براي فروشگاه كد تعيين شده آنرا بنويسيد ( در صورت وجود داشتن )

تلفن : تلفنهاي فروشگاه را بنويسيد ( در صورت وجود داشتن )

موبايل: شماره موبايل فروشگاه را بنويسيد ( در صورت وجود داشتن )

آدرس محل: آدرس كامل فروشگاه را بنويسيد ( در صورت وجود داشتن )

ايميل مشتري: ايميل مشتري را بنويسيد ( در صورت وجود داشتن )

بدهي اول دوره: مبلغ بدهي مشتري را بنويسيد.يا صفر قرار دهيد

بستانكاري اول دوره: مبلغ  بستانكاري (طلب) مشتري را بنويسيد يا صفر قرار دهيد

رديف ويزيـت: شماره ترتيب ويزيت ( بايد صرفا عدد باشد)  را بنويسيد. اين عدد به بازارياب مي گويد تا در مسيري كه مشغول بازاريابي مي باشد به چه ترتيبي بايد فروشگاهها را بازديد كند

گروه مشتريان: مشتريان را گروه بندي كنيد. مي توانيد از گروه بندي براي مسير بندي مشتريان استفاده كنيد. شما اين گروه بندي را در قسمت "منوهاي سيستم" مي تواند تغيير دهيد

shop.jpg